Rychlé odkazy

Kontakt

na petiční výbor:

Mgr. Ivan Cinka

(zmocněnec petičního výboru)

Zapova 1366,
256 01 Benešov

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS
(Rich Site Summary).
RSS čtečka
Stop církevním restitucím | Fakta a argumenty

Fakta a argumenty

Celá kráva je do polévky moc

(14.8.2012)

Vystoupení poslance Poslanecké sněmovny PČR Vladimíra Koníčka v závěrečném 3. čtení projednávaného vládního návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

 Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, když jsem tady minulý týden vystupoval, tak média z mého vystoupení citovala jen větu o hrachu házeném na zeď. Opět jednu řeknu, ať mají co citovat, protože to ostatní je nepodstatné, nedůležité.

Když se podíváte na rozsah majetku, který je předmětem návrhu zákona, tak mě přitom napadá rčení "celá kráva je do polévky moc". A vláda tady připravuje církvím polévku z celého stáda. (Potlesk zleva.)

Jak jinak si vysvětlit, paní ministryně, že v materiálu, zveřejněném na webu vašeho ministerstva, je v evidenci původního zabraného církevního majetku celkem skoro 1,5 mil. hektarů? Ano, je to tam. V dokumentu Rozsah původního církevního majetku uvádíte: "Církevní komise následně poskytla Ministerstvu kultury materiál "Evidence původního církevního majetku, provedená církvemi a náboženskými společnostmi v období od roku 1990 do roku 2007", příloha číslo 6. Tento materiál obsahuje výměry původního církevního majetku v jednotlivých katastrálních územích, s rozdělením na jednotlivé druhy pozemků /lesní půda, zahrady, rybníky atd./."

Takže v příloze číslo 6 - ta je také na vašem webu - jsou ty hektary vyčísleny a třeba u řádů a kongregací je to jenom 1 mil. a 79 tisíc hektarů k tomu. A jak jsou tyto údaje podle vás hodnověrné? Opět cituji z dokumentu Rozsah původního církevního majetku z vašeho webu: "Hodnověrnost databáze jednotlivých položek původního církevního majetku byla prověřena nezávislou poradenskou firmou Ernst & Young. Složitost dohledávání konkrétních položek původního církevního majetku byla poradenskou firmou potvrzena. Z kontrolního vzorku byly ve 41 % položky zcela bezvadné, u 48 % pak byla shledána neúplná dokumentace, a to zejména chybějící srovnávací sestavení parcel. V 11 % pak nebyla předložená dokumentace v souladu se záznamem ve vytvořené databázi položek."

Takže jen v 11 % nesoulad z 1,5 mil. hektarů. Paní ministryně, už se nedivím vašemu mlžení o rozsahu fyzicky vydávaného majetku. Proč nám lžete o 260 tis. hektarech, když máte v rukou dokument od Ernst & Young o hodnověrných požadavcích církví za více než milión hektarů?

Chtěl bych ten dokument vidět. Na webu Ministerstva kultury není.

V již zmiňované příloze číslo 6 je na webu ministerstva také soubor PDF s příklady vložky pozemkové knihy a vložek desek zemských. Paní ministryně, v tom samém dokumentu je napsáno o obecném zákoníku občanském. Cituji: V § 431 uvádí: Ku převodu vlastnictví nemovitých věcí musí býti nabývací jednání zapsáno do veřejných knih k tomu určených. V § 432 až 434 pojednávají o nutnosti existence a náležitostech tzv. vkladné listiny. Konec citace.

Paní ministryně, když se na ty zápisy vkladů podíváte, tak na úplném jejich počátku je připsáno: Sine presentato, tedy Zapsáno bez vkladové listiny. Jak chcete na základě takových listin vydávat majetek?

Na webu TOP 09 pod znakem strany s podporou starostů a heslem: Vaši důvěru bereme odpovědně, víc než si myslíte, je článek Vyrovnání s církvemi - výhody pro všechny. V tom článku je uvedeno mj. v části III. Konkrétní problémy obcí, cituji: Obec Modrá, Zlínský kraj. Obec má blokovánu téměř třetinu pozemků. Rozvoj obce je tak značně omezený. Z praktických důvodů je navíc do udržování blokovaného majetku investováno z obecního rozpočtu přesto, že nemovitost majetkem obce není. Konec citace.

Po nahlédnutí do databáze katastrů zjistíte, že katastr obce Modrá má rozlohu 180 ha. Pozemkový fond blokuje 26 ha a co je nejzajímavější, v již zmiňované příloze 6 na webu Ministerstva kultury je v evidenci církví zabavený majetek v katastru obce Modrá u Velehradu ve výši 1,5 ha lesa. A teď, babo, raď!

Na základě čeho blokuje Pozemkový fond 26 ha, když církve mají ve své evidenci jen 1,5 ha, a to ještě lesa a ne orné půdy? A už vůbec ne žádnou stavbu, do které nemůže obec investovat!

Ptám se, paní ministryně, porovnával někdo databázi Pozemkového fondu s databází církví? Nemusíte si to, paní ministryně, zapisovat, nemusíte na tu otázku ani odpovídat. Já si odpovím sám: Neporovnával. Jak to můžu s takovou určitostí tvrdit? Můžu, protože jsem se dne 12. ledna tohoto roku zeptal pana ředitele Pozemkového fondu. Cituji: V souvislosti s přijetím návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi si vás dovoluji požádat o následující informace: Jaké podkladové materiály poskytl fond Ministerstvu kultury popřípadě vládě České republiky pro přípravu zákona? Je možné od fondu získat podrobné informace o pozemcích, kterých se má vydávání týkat? Jsem poslancem za Zlínský kraj, požádal bych vás tedy o podrobnější informace o pozemcích, které mají být předmětem vydání v tomto kraji. Konec citace.

Po několika urgencích mi 21. února tohoto roku přišla odpověď. Cituji: K vašim dotazům si vám dovoluji sdělit: Pozemkový fond České republiky neposkytoval Ministerstvu kultury České republiky žádné materiály, které by se týkaly seznamů pozemků, které budou podléhat vydání dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Pozemkový fond České republiky nemá k dispozici seznam pozemků původního církevního majetku, na který by se vztahoval zákon o zmírnění některých majetkových křivd, které byly církvím a náboženským společnostem spáchány v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990. Pozemkový fond České republiky nemůže tedy poskytnout žádné další podrobnější informace, které se mají týkat vydávání původního církevního majetku, tedy ani majetku konkrétně ve Zlínském kraji. Konec citace.

Podepsán Mgr. Radim Zika, v té době ještě ředitel Pozemkového fondu.

Jak se s tím, paní ministryně, vnitřně vyrovnáváte? Nemáte teď pocit, že jste lidmi kolem vás vmanévrovávána do pozice, v jaké byla před lety kolegyně Parkanová? Já vám nabídnu únikovou cestu. (Potlesk z levé části sálu.) Každý takový složitější zákon vyžaduje prováděcí předpisy. Například ten vzpomínaný zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, tak k němu byly vydány tři prováděcí předpisy. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob vyhlášení a provedení dražby zemědělského majetku, Nařízení vlády o způsobu finančního vypořádávání za nájem pozemků přidělených Pozemkovým úřadem a do třetice Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob výpočtu výše náhrad za živý a mrtvý inventář a zásoby.

Předpokládám, že tento zákon o daru církvím bude také doprovázen prováděcími předpisy a náš jednací řád ve svém § 86 odst. 4 praví: "Má-li být k zákonu vydán prováděcí předpis, může si organizační výbor vyžádat od navrhovatele jeho návrh. Návrh takového předpisu předloží navrhovatel vždy, má-li nabýt účinnosti současně se zákonem."

Dávám tedy návrh na přerušení projednávání tohoto návrhu zákona a odročení do doby, než bude Poslanecké sněmovně předložen navrhovatelem, tedy vládou, také návrh prováděcích, když jich bude víc, nebo prováděcího, když bude jen jeden, právního předpisu. Prosím o hlasování bez rozpravy.

Autor: Vladimír Koníček Zdroj: 40. schůze PS PČR dne 22. 6. 2012
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena